Peace and conflict studies

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Barash, David P. (Tác giả), Webel, Charles (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles SAGE [2018]
Phiên bản:Fourth edition.
Những chủ đề: