Information at work information management in the workplace

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: BystRom, Katriina (Tác giả), Heinstrom, Jannica (Tác giả), Ruthven, Ian (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Facet Publishing 2019.
Những chủ đề: