Management a practical introduction

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Kinicki, Angelo (Tác giả), Williams, Brian K. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York McGraw-Hill Education [2020]
Phiên bản:Ninth edition.
Những chủ đề: