Woman and politics paths to power and political influence

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Dolan, Julie (Tác giả), Deckman, Melissa M. 1971- (Tác giả), Swers, Michele L. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham Rowman & Littlefield [2020]
Phiên bản:Fourth edition.
Những chủ đề: