Contemporary management

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Jones, Gareth R. (Tác giả), George, Jennifer M. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY McGraw-Hill Irwin [2020]
Phiên bản:Eleventh edition.
Những chủ đề: