Leadership for organizations

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Waldman, David A. 1955- (Tác giả), O'Reilly, Charles A. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Được phát hành: Los Angeles SAGE [2020]
Những chủ đề: