Organizational behavior managing people and organizations

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Griffin, Ricky W. (Tác giả), Phillips, Jean M. (Tác giả), Gully, Stanley M. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boston, MA Cengage Learning [2020]
Phiên bản:13E.
Những chủ đề: