Political communication in real time theoretical and applied research approaches

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Schill, Dan 1979- (Biên tập viên), Kirk, Rita (Biên tập viên), Jasperson, Amy E. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Routledge 2017.
Loạt:Routledge studies in global information, politics and society 12
Những chủ đề: