Plastic soup an atlas of ocean pollution

Plastics have transformed every aspect of our lives. Yet the very properties that make them attractive - they are cheap to make, light, and durable - spell disaster when trash makes its way into the environment. Plastic Soup: An Atlas of Ocean Pollution is a beautifully-illustrated survey of the pla...

Mô tả đầy đủ

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Roscam Abbing, Michiel (Tác giả)
Tác giả của công ty: Tessera Translations (Thông dịch viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Dutch
Được phát hành: Washington [District of Columbia] Island Press 2019.
Những chủ đề: