Pollution in Manila Bay aquaculture farms status, impact, and remedial options : a special issue of the Philippine Journal of Fisheries

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Tác giả)
Tác giả khác: Bayate, Drusila Esther E. (Biên tập viên), Cambia, Flordeliza D. (Biên tập viên), Montojo, Ulysss M. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Fisheries Research and Development Institute [2016]
Những chủ đề: