Trích dẫn APA

Giannachi, G., & Westerman, J. (2018). Histories of performance documentation: Museum, artistic, and scholarly practices. London: Routledge, Taylor & Francis Group.

Trích dẫn kiểu Chicago

Giannachi, Gabriella, và Jonah Westerman. Histories of Performance Documentation: Museum, Artistic, and Scholarly Practices. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

Trích dẫn MLA

Giannachi, Gabriella, và Jonah Westerman. Histories of Performance Documentation: Museum, Artistic, and Scholarly Practices. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.