Histories of performance documentation museum, artistic, and scholarly practices

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Giannachi, Gabriella (Biên tập viên), Westerman, Jonah (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Routledge, Taylor & Francis Group [2018]
Những chủ đề: