Harnessing the Fourth Industrial Revolution : creating our future today proceedings of the third annual public policy conference 2018.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Annual Public Policy Conference Ortigas, Pasig City)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Philippine Institute for Development Studies [2019].
Những chủ đề: