Fundamentals of management

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Robbins, Stephen P. 1943- (Tác giả), Coulter, Mary K. (Tác giả), DeCenzo, David A. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Harlow, England Pearson [2020]
Phiên bản:Eleventh Edition, Global edition.
Những chủ đề: