Design anthropology object cultures in transition

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Clarke, Alison J. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London, UK Bloomsbury, Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc 2018.
Những chủ đề: