Trích dẫn APA

(2005). Dolores D. Calabig-Aca. Manila: UST Publishing House.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dolores D. Calabig-Aca. Manila: UST Publishing House, 2005.

Trích dẫn MLA

Dolores D. Calabig-Aca. Manila: UST Publishing House, 2005.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.