Working aesthetics labour, art and capitalism

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Child, Danielle (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Bloomsbury Academic 2019.
Những chủ đề: