Fisheries resources and ecological assessment of Manila Bay 2012-2015 a special issue of the Philippine Journal of Fisheries

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (Tác giả)
Tác giả khác: Santos, Mudjekeewis D. (Biên tập viên), Furio, Elsa F. (Biên tập viên), Lopez, Grace DV. (Biên tập viên), Torres, Francisco Jr. SB. (Biên tập viên), Borja, Valeriano M. (Biên tập viên), Bognot, Eunice DC. (Biên tập viên), Gatdula, Norvida C. (Biên tập viên), Perez, Marco A. (Biên tập viên), Gonzales, Fe L. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Filipino
Được phát hành: Quezon City Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Fisheries Research and Development Institute 2017.
Những chủ đề: