Proceedings 2011 International Conference on Information Technology and Management Engineering : ITME 2011 : 23-25 September 2011, Wuhan, China

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: International Conference on Information Technology and Management Engineering Wuhan, China), American Society of Mechanical Engineers., Hua zhong gong xue yuan.
Tác giả khác: Wang, W. X. (Biên tập viên), Hu, W. B. (Biên tập viên)
Resource Type: Electronic Resource
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY ASME Press [2011]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman College of Engineering via ASME. Click here to access
Also available remotely for University of the Philippines Diliman College of Engineering via ASME. Click here to access thru EZproxy