National stock assessment program the Philippine capture fisheries atlas : special book publication of the Philippine Journal of Fisheries

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Santos, Mudjekeewis D. (Biên tập viên), Barut, Noel C. (Biên tập viên), Bayate, Drusila Esther E. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Fisheries Research and Development Institute 2017.
Những chủ đề: