Trích dẫn APA

Widmaier, E. P., Raff, H., Strang, K. T., Vander, A. J., & Shoepe, T. C. (2019). Vander's human physiology: The mechanisms of body function (Fifteenth edition, International edition.). New York, NY: McGraw-Hill Education.

Trích dẫn kiểu Chicago

Widmaier, Eric P., Hershel Raff, Kevin T. Strang, Arthur J. Vander, và Todd C. Shoepe. Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. Fifteenth edition, International edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019.

Trích dẫn MLA

Widmaier, Eric P., et al. Vander's Human Physiology: The Mechanisms of Body Function. Fifteenth edition, International edition. New York, NY: McGraw-Hill Education, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.