Vander's human physiology the mechanisms of body function

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Widmaier, Eric P. (Tác giả), Raff, Hershel (Tác giả), Strang, Kevin T. (Tác giả)
Tác giả khác: Vander, Arthur J., Shoepe, Todd C. (digital author.)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York, NY McGraw-Hill Education [2019]
Phiên bản:Fifteenth edition, International edition.
Những chủ đề: