Ang bayabas sa Tagaytay at iba pang kuwento ng kabataan sa paaralang Lumad produkto ng worksyap sa panitikan ng mga mag-aaral sa paaralang Lumad

التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون مشاركون: Educator's Development Institute (EDI)., Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman.
التنسيق: كتاب
اللغة:Filipino
منشور في: Quezon city Sentro ng Wikang Filipino-UP Diliman 2019.
الموضوعات: