Unang pagmulat kalipunan ng mga kuwentong pambata

Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Save the Children Philippines.
Materialtyp: Bok
Språk:Filipino
Publicerad: Makati City Save the Children Philippines 2019.
Ämnen: