Genetics analysis of genes and genomes

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hartl, Daniel L. (Tác giả), Cochrane, Bruce (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Burlington, Massachusetts Jones & Bartlett Learning [2019]
Phiên bản:Ninth edition.
Những chủ đề: