Architecture in the Philippines a project of the National Commission for Culture and the Arts through the Philippine Arts in Venice Biennale Coordinating Committee and the Office of Senator Loren Legarda

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Flores, Patrick D. (Biên tập viên), Khadka, Sudarshan V. Jr. (Biên tập viên), Arambulo, Thelma (Biên tập viên), Reyes, Ryan Francis (Biên tập viên), Brigino, Aureo (Biên tập viên), Quijon, Carlos Jr. (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Italian
Được phát hành: [Manila City] National Commission for Culture and the Arts (NCCA) 2018.
Những chủ đề: