50 sagisag arkitektura icons of Philippine architecture

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lico, Gerard (Tác giả)
Tác giả khác: Ong, Timothy Augustus (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Intramuros, Manila National Commission for Culture and the Arts [2018]
Những chủ đề: