Teaching history with museums strategies for K-12 social studies

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Marcus, Alan S. (Tác giả), Stoddard, Jeremy D. (Tác giả), Woodward, Walter William (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Routledge 2017.
Phiên bản:Second edition.
Những chủ đề: