Linear algebra with applications

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Williams, Gareth (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Burlington, Massachusetts Jones & Bartlett Learning [2019]
Phiên bản:Ninth edition.
Những chủ đề: