The book of Urushi Japanese lacquerware from a master = Urushi no hanashi

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Matsuda, Gonroku 1896-1986 (Tác giả)
Tác giả khác: Brase, Michael (Thông dịch viên), Murose, Kazumi (author of foreword.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Japanese
Được phát hành: Tokyo, Japan Japan Publishing Industry Foundation for Culture 2019.
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề: