The Labor code of the Philippines Presidential Decree No. 442, as amended and renumbered per DOLE Dept. Advisory No. 1, Series of 2015 with omnibus implementing rules

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Philippines.
Tác giả khác: Salao, Ernesto C.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Manila Rex Book Store 2020.
Phiên bản:[2020 ed.]
Những chủ đề: