21 lessons for the 21st century

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Harari, Yuval Noah (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Spiegel and Grau [2018]
Những chủ đề: