Philippine politics and the Marcos technocrats the emergence and evolution of a power elite

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tadem, Teresa S. Encarnacion (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Ateneo de Manila University Press 2019.
Những chủ đề: