Planning and design of engineering systems

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Dandy, Graeme (Tác giả), Daniell, Trevor (Tác giả), Foley, Bernadette (Tác giả), Warner, R. F. (Tác giả)
Định dạng: Bộ dụng cụ Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Boca Raton CRC Press [2018]
Phiên bản:Third edition.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman via Taylor & Francis. Click here to access