Layout for graphic designers

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ambrose, Gavin (Tác giả), Harris, Paul 1971- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Bloomsbury Visual Arts [2018]
Phiên bản:Third edition.
Những chủ đề: