Environmental geopolitics

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: O'Lear, Shannon (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Lanham Rowman & Littlefield [2018]
Loạt:Human geography in the twenty-first century issues and applications
Những chủ đề: