Advances in the human side of service engineering proceedings of the AHFE 2017 International Conference on the Human Side of Service Engineering, July 17-21, 2017, The Westin Bonaventure Hotel, Los Angeles, California, USA

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and the Affiliated Conferences Los Angeles, Calif.), SpringerLink (Online service)
Tác giả khác: Freund, Louis E. (Biên tập viên), Cellary, Wojciech (Biên tập viên)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cham Springer International Publishing AG [2018]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman College of Engineering via Springer. Click here to access