Chemistry and water the science behind sustaining the world's most crucial resource

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Ahuja, Satinder 1933- (Biên tập viên)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Amsterdam Elsevier [2017]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines System via ScienceDirect. Click here to access