Qualitative communication research methods

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Lindlof, Thomas R. (Tác giả), Taylor, Bryan C. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Los Angeles SAGE [2019]
Phiên bản:Fourth edition.
Những chủ đề: