Using digital humanities in the classroom a practical introduction for teachers, lecturers and students

"The first practical guide to using digital tools and resources in the Humanities classroom."--Provided by publisher.

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Battershill, Claire (Tác giả), Ross, Shawna (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London Bloomsbury Academic an imprint of Bloomsbury Publishing Plc. (Bloomsbury) 2017.
Những chủ đề: