Trích dẫn APA

Workshop on Computation: Theory and Practice Manila, P., Nishizaki, S., Numao, M., Caro, J., & Suarez, M. T. (2019). Theory and practice of computation: Proceedings of the Workshop on Computation: Theory and Practice (WCTP 2018), September 17-18, 2018, Manila, The Philippines. London: CRC Press.

Trích dẫn kiểu Chicago

Workshop on Computation: Theory and Practice Manila, Philippines), Shin-ya Nishizaki, Masayuki Numao, Jaime Caro, và Merlin Teodosia Suarez. Theory and Practice of Computation: Proceedings of the Workshop On Computation: Theory and Practice (WCTP 2018), September 17-18, 2018, Manila, The Philippines. London: CRC Press, 2019.

Trích dẫn MLA

Workshop on Computation: Theory and Practice Manila, Philippines), et al. Theory and Practice of Computation: Proceedings of the Workshop On Computation: Theory and Practice (WCTP 2018), September 17-18, 2018, Manila, The Philippines. London: CRC Press, 2019.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.