Theory and practice of computation proceedings of the Workshop on Computation: Theory and Practice (WCTP 2018), September 17-18, 2018, Manila, The Philippines

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Workshop on Computation: Theory and Practice Manila, Philippines)
Tác giả khác: Nishizaki, Shin-ya (Biên tập viên), Numao, Masayuki (Biên tập viên), Caro, Jaime (Biên tập viên), Suarez, Merlin Teodosia (Biên tập viên)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: London CRC Press 2019.
Loạt:Proceedings in information and communications technology
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Available for University of the Philippines Diliman via Taylor & Francis. Click here to access
Also available remotely for University of the Philippines Diliman via Taylor & Francis. Click here to access thru EZproxy