Genetic counseling clinical practice and ethical considerations

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Hercher, Laura (Biên tập viên), Biesecker, Barbara (Biên tập viên), Austin, Jehannine C. (Biên tập viên)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cold Spring Harbor, New York Cold Spring Harbor Laboratory Press [2020]
Loạt:Cold Spring Harbor perspectives in medicine
Những chủ đề: