Ang pamamahala sa pananalapi ng barangay

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Ursal, Sofronio B. (Tác giả), Dela Cruz, Rosa A. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:Filipino
Được phát hành: Quezon City Good Governance Books [2020]
Những chủ đề: