Collaborative governance in East Evolution towards multi-stakeholder partnerships

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Sook Jong Lee editor, Cho,Rosa Minhyo editor, Park, Hyung Jun editor, Park, Sung Min editor
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Gyeonggi-do, Republic of Korea Daeyoung Moonhwasa Publishing Company [2020]
Những chủ đề: