Censorhip, obscenity and power regulation of Filipino Erotic Cinema under the Marcos, Aquino, Ramos and Estrada administration, 1972-2001

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ubaldo, Abel A. (Tác giả)
Tác giả khác: Natividad, Maria Dulce (adviser)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Quezon City Asian Center, University of the Philippines Diliman 2020
Những chủ đề: