Readings in corporate governance

Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Roman, Emerlinda R. (Biên tập viên), Ybanez, Roy C. (Biên tập viên), Gutierrez, Ben Paul B. (Biên tập viên)
Resource Type: Analytics
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Diliman, Quezon City UP Business Research Foundation, Inc. and Development Center for Finance, Inc. [2020]
Những chủ đề: