Advanced deep learning with TensorFlow 2 and Keras

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Atienza, Rowel (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Birmingham Packt Publishing [2020]
Phiên bản:Second edition.
Những chủ đề: