An introduction to popular culture in the US people, politics, and power

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Brandt, Jenn (Tác giả), Clare, Callie Elizabeth (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc [2018]
Những chủ đề: