Managerial accounting

Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Garrison, Ray H. (Tác giả), Noreen, Eric W. (Tác giả), Brewer, Peter C. (Tác giả)
Resource Type: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York McGraw-Hill Education 2021.
Phiên bản:Seventeenth edition, International student edition
Những chủ đề: